Regulamin sklepu internetowego delCane

I DEFINICJE

 1. klient – konsument nabywający produkty delCane w sklepie internetowym delCane lub korzystający ze sklepu internetowego delCane;
 2. delCane – DELCANE Ewa Lignowska z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Osieczek 69B, 05-652 Osieczek (Polska), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Rozwoju [www.firma.gov.pl], posiadająca numer NIP: 782-169-63-25, numer REGON: 634362583;
 3. sklep delCane – sklep internetowy prowadzony przez delCane;
 4. produkt – wyrób (towar) oferowany do sprzedaży przez delCane w sklepie delCane;
 5. regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego delCane;
 6. zamówienie – dyspozycja zakupu produktu oferowanego w sklepie internetowym delCane złożona przez klienta, zgodnie z niniejszym regulaminem, w sklepie internetowym delCane;
 7. umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów zawierana przez klienta (kupujący) z delCane (sprzedający);
 8. dzień roboczy– dzień tygodnia, który nie jest sobotą, niedzielą lub dniem wolnym ustawowo od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 10. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 11. ustawa o ochronie danych osobowych  – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 12. k.c. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez klientów ze sklepu internetowego prowadzonego przez delCane, w tym w szczególności reguluje zasady składania zamówień w sklepie delCane, zawierania umów sprzedaży, dostawy produktów, reklamacji, świadczenia usługi newsletter, dokonywania rejestracji i korzystania z indywidualnego konta klienta sklepu internetowego delCane.
 3. Sklep internetowy delCane prowadzony jest przez delCane i umożliwia zakup produktów dostępnych w sklepie delCane przy pomocy sieci Internet pod adresem: www.delcane.pl (polska wersja językowa) oraz www.delcane.com (angielska wersja językowa).
 4. Klient ma dostęp do pełnej informacji o każdym z produktów dostępnych w sklepie delCane, w tym w szczególności informacji o cenie, szczegółowych wymiarach, materiałach, z których dany produkt jest wykonany, sposobach użytkowania (czyszczeniu i konserwacji), przeznaczeniu produktu.
 5. Informacje o produktach w sklepie delCane, w tym w szczególności opisy i ceny produktów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu.

 

III ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU DELCANE

 1. Każdy klient ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania od momentu rozpoczęcia korzystania ze sklepu delCane. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptację jego warunków, klient potwierdza, w systemie sklepu delCane, na etapie składania zamówienia.
 2. Akceptacja niniejszego regulaminu przez klienta jest warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy klientem a delCane.
 3. Dostęp do niniejszego regulaminu może uzyskać każdy w dowolnym momencie poprzez „kliknięcie” zakładki „Regulamin” na stronie sklepu internetowego delCane.
 4. Każdy klient, korzystając ze sklepu delCane  ma obowiązek:
  • Korzystania ze sklepu delCane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym regulaminem oraz ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet;
  • Korzystania ze sklepu delCane w sposób nienaruszający dóbr osobistych delCane;
  • Korzystania ze sklepu delCane w sposób nienaruszający dóbr osobistych i praw osób trzecich;
  • Przestrzegania praw własności intelektualnej delCane, w szczególności poprzez wykorzystywanie treści zamieszczonych w sklepie delCane jedynie na własny użytek;
  • Korzystania ze sklepu delCane w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  • Korzystania ze sklepu delCane w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz w sposób nieuciążliwy dla delCane.

 

IV ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy klientem kupującym w sklepie internetowym delCane (kupujący) a delCane (sprzedający).
 2. Aby zawrzeć umowę sprzedaży należy złożyć zamówienie w sklepie internetowym delCane.
 3. Klient może złożyć zamówienie w sklepie delCane przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie  sklepu internetowego delCane (tzw. zakupy bez rejestracji). W przypadku dokonania zakupu bez rejestracji dane osobowe klienta będą przetwarzane przez delCane jedynie w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej umowy sprzedaży związanej z tym zamówieniem oraz archiwizacji informacji o zamówieniu i umowie sprzedaży.
 5. Klient może w każdej chwili utworzyć indywidualne konto klienta w sklepie internetowym delCane poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie sklepu internetowego delCane w zakładce „Moje konto”. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie sklepu delCane również w zakładce „Zaloguj”. Rejestracja jest jednorazowa i wymaga podania przez klienta danych określonych w treści formularza rejestracyjnego oraz wskazania przez klienta dokonującego rejestracji indywidualnego hasła dostępu do konta. Każde logowanie do utworzonego przez klienta indywidualnego konta w sklepie internetowym delCane, po jego utworzeniu, wymaga wpisania przez klienta w zakładce „Zaloguj” lub w zakładce „Moje konto” adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym oraz hasła utworzonego przez klienta w procesie rejestracji (hasło). DelCane nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez klienta, a powstałe na skutek ujawnienia przez klienta osobom trzecim danych dostępowych do indywidualnego konta klienta w sklepie internetowym delCane. Po utworzeniu indywidualnego konta klienta w sklepie internetowym delCane klient otrzyma, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, potwierdzenie aktywacji indywidualnego konta klienta w sklepie internetowym delCane, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie nieodpłatnej usługi polegającej na prowadzeniu indywidualnego konta klienta. Po utworzeniu indywidualnego konta klienta w sklepie internetowym delCane, klient może w każdej chwili, po zalogowaniu się do swojego konta, edytować swoje dane. Klient może również, złożyć delCane, pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected], oświadczenie o rezygnacji z indywidualnego konta klienta w sklepie internetowym delCane. W takim przypadku, indywidualne konto klienta sklepu internetowego delCane zostanie niezwłocznie usunięte, o czym klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na podany przez klienta adres e-mail. W procesie rejestracji klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych tj. zgodę na otrzymywanie newslettera delCane. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 6. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym delCane jest możliwe po wypełnieniu wymaganych pól w formularzu zamówienia dostępnego po zalogowaniu się do  indywidualnego konta klienta  lub przy wykorzystaniu formularza umożliwiającego złożenie zamówienia bez rejestracji. Wymagane pola w formularzu zawierają dane niezbędne dla dostawy produktów oraz dla wygenerowania faktury VAT.
 7. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu internetowego delCane, w tym koloru, rozmiaru oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka” (przycisk „Dodaj do koszyka”).
 8. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Złóż zamówienie” klient ma możliwość dokonania zmian lub modyfikacji produktów w zamówieniu oraz danych teleadresowych dla dostawy produktów oraz dla wystawienia (wygenerowania) faktury VAT. W przypadku, gdy klient zamierza dokonać zmiany lub modyfikacji produktów z pozycji strony „Zamówienie” zawierającej podsumowanie zamówienia, klient powinien przed zatwierdzeniem wyboru produktów przyciskiem „Złóż zamówienie”, cofnąć się do poprzedniej strony i wejść do koszyka (zakładka „Koszyk”).
 9. Zatwierdzenie wyboru produktów przyciskiem „Złóż zamówienie” pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W przypadku, gdy klient dokonał wyboru płatności za pośrednictwem systemu płatniczego PayU lub PayPal po „kliknięciu” przycisku „Złóż zamówienie” klient zostanie automatycznie przekierowany do wybranego systemu płatności.
 10. Wysłanie zamówienia przez klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie” ) stanowi ofertę klienta złożoną delCane w celu zawarcia, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu, umowy sprzedaży.
 11. Po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym delCane, klient otrzyma na stronie sklepu internetowego delCane komunikat zawierający potwierdzenie otrzymania przez sklep internetowy delCane zamówienia stanowiącego ofertę nabycia określonych produktów przez klienta.
 12. Klient otrzymuje, drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres e-mail, potwierdzenie zamówienia stanowiące potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji, obejmujące w szczególności informację o zamówionych produktach, ich ilości oraz wartości zamówienia. Z chwilą otrzymania przez klienta potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów zamówionych przez klienta w sklepie internetowym delCane.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym regulaminem. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy klientem a delCane, w języku polskim w przypadku złożenia zamówienia na domenie www.delcane.pl lub w języku angielskim w przypadku złożenia zamówienia na domenie www.delcane.com.
 14. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od delCane, na wskazany przez klienta adres e-mail, potwierdzenia zamówienia. Oświadczenie o rezygnacji z zamówienia należy wysłać do delCane, pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu internetowego delCane w zakładce „Kontakt”. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez klienta, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 15. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umowy sprzedaży zawieranej za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi dowodu zakupu (faktura VAT) wraz z dostawą produktów.
 16. Informacje podane przez klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, dokładne oraz aktualne.
 17. DelCane zastrzega sobie prawo odmowy potwierdzenia zamówienia tj. odmowy potwierdzenia przyjęcia oferty do realizacji lub też rezygnacji z realizacji zamówienia (anulowania zamówienia), w każdym z następujących przypadków:
  • Dane teleadresowe klienta okażą się niezgodne z prawdą lub niepełne bądź niedokładne w takim stopniu, że uniemożliwiają realizację zamówienia, w tym w szczególności skuteczne doręczenie przesyłki;
  • Pełna płatność za zamówienie nie została zautoryzowana przez wybrany przez klienta system płatności elektronicznych PayU lub PayPal;
  • Pełna płatność za zamówienie nie została zaksięgowana na rachunku bankowym podmiotów pośredniczących w transakcji (PayU lub PayPal) lub na koncie bankowym delCane, w terminie pięciu dni od dnia złożenia zamówienia, w przypadku gdy klient, na etapie składania zamówienia, dokonał wyboru formy płatności za pośrednictwem dostępnych systemów płatności (PayU lub PayPal) lub przelewem bezpośrednio na konto bankowe delCane (tzw. przedpłata);
  • Formularz zamówienia nie został wypełniony w całości lub został wypełniony w nieprawidłowy sposób;
  • Zamówienie zostało złożone z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu;
  • W sklepie internetowym delCane zabrakło zamówionego produktu.

W przypadku zaistnienia jednego z wymienionych wyżej zdarzeń, delCane w terminie trzech dni roboczych poinformuje klienta o zaistniałej sytuacji drogą elektroniczną na podany przez klienta adres e-mail. Jednocześnie delCane dokona zwrotu uiszczonej przez klienta ceny produktu oraz kosztów dostawy (o ile kwoty te zostały opłacone przez klienta). Zwrot uiszczonej przez klienta płatności zostanie dokonany w takiej samej formie, w jakiej płatność została dokonana przez klienta, w terminie trzech dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu, w którym wpłata została zaksięgowana na rachunku bankowym delCane.

 

V CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny sprzedaży produktów w sklepie internetowym delCane są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 2. Ceny sprzedaży produktów w sklepie internetowym delCane prowadzonym na domenie www.delcane.pl podawane są w walucie złoty polski. Ceny sprzedaży produktów w sklepie internetowym delCane prowadzonym na domenie www.delcane.com podawane są w walucie EURO.
 3. Ceny sprzedaży produktów nie zawierają kosztów dostawy, a nadto nie zawierają ewentualnych podatków i opłat celnych, które mogą być naliczane w kraju dostawy w przypadku dostawy poza granice Unii Europejskiej.
 4. Sposób zapłaty zależy od wyboru klienta. DelCane umożliwia następujące formy dokonywania płatności:
  • Przed dostawą, za pośrednictwem systemu płatniczego PayU (obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60 – 166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399). Sposoby i zasady płatności dostępne są na stronie internetowej www.payu.pl;
  • Przed dostawą, za pośrednictwem systemu płatniczego PayPal (obsługiwanego przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., z siedzibą pod adresem 22-24 Boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg). Sposoby i zasady płatności dostępne są na stronie internetowej www.paypal.com;
  • Przed dostawą, zwykłym przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy delCane (przedpłata) na następujące rachunki bankowe w ING Bank Śląski:
   – numer konta: 33105015201000002263950939 – dla wpłat w złotych polskich (PLN);
   – numer konta: PL 52105010251000009225237503 – dla wpłat w Euro (EUR);
   W treści przelewu należy wskazać imię i nazwisko klienta oraz numer zamówienia.
  • W miejscu dostawy, gotówką do rąk kuriera (płatność za pobraniem), z tym zastrzeżeniem, iż ta forma płatności możliwa jest jedynie w przypadku dostawy przesyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wyboru formy płatności gotówką do rąk kuriera (płatność za pobraniem) system doliczy do kosztów dostawy dodatkową opłatę z tytułu płatności za pobraniem, którą to opłatę ponosi w całości klient.
 5. W przypadku wyboru przez klienta płatności za pośrednictwem dostępnych systemów płatności (PayU lub PayPal) lub przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy delCane (przedpłata), brak otrzymania płatności pełnej kwoty na rachunek bankowy podmiotów pośredniczących w transakcji (PayU lub PayPal) lub na rachunek bankowy delCane, w terminie pięciu dni od dnia złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji klient może złożyć zamówienie powtórnie. Realizacja zamówienia płatnego za pośrednictwem dostępnych systemów płatności (PayU lub PayPal) lub przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy delCane rozpoczyna się po otrzymaniu płatności.
 6. Cena sprzedaży danego produktu podana jest na stronie sklepu internetowego delCane. Cena sprzedaży jest wiążąca dla stron od momentu otrzymania przez klienta, na wskazany adres e-mail, potwierdzenia zamówienia i to niezależnie od zmian ceny sprzedaży w sklepie internetowym delCane, które nastąpią po przesłaniu klientowi potwierdzenia zamówienia.
 7. DelCane zastrzega sobie prawo zmiany, w każdym czasie, cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego delCane, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te nie mogą naruszać praw osób, które zawarły, przed dokonaniem tychże zmian, umowę sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego delCane.

 

VI DOSTAWA

 1. W przypadku, gdy miejsce dostawy znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, produkty dostarczane są – w zależności od wyboru dokonanego przez klienta w procesie składania zamówienia – pod wskazany adres firmą kurierską DPD (DPD Polska Sp. z o.o.) lub do paczkomatu InPost (obsługiwanego przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o.), z tym zastrzeżeniem, iż dostawa do paczkomatu InPost możliwa jest tylko w przypadku przesyłek spełniających określone wymogi gabarytowe. Opcja wyboru, o której mowa w zdaniu poprzedzającym pojawi się w procesie składnia zamówienia jedynie wówczas, gdy produkty wybrane przez klienta w sklepie internetowym delCane, po zapakowaniu spełniają wymogi gabarytowe określone przez InPost dla dostawy do paczkomatu.
 2. W przypadku, gdy miejsce dostawy znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, produkty dostarczane są pod wskazany adres firmami kurierskimi: UPS (UPS Polska Sp. z o.o.) lub DPD (DPD Polska Sp. z o.o.), przy czym podczas składania przez klienta zamówienia system automatycznie wybierze najtańszą z wymienionych firm kurierskich uwzględniając gabaryty przesyłki oraz wskazany przez klienta adres dostawy. Jednocześnie klient otrzyma na stronie sklepu internetowego delCane komunikat, którą z wymienionych wyżej firm kurierskich dostarczona zostanie dana przesyłka.
 3. Koszty dostawy produktów ponosi w całości klient, chyba że delCane wyraźnie zwolni klienta z obowiązku poniesienia tych kosztów. Koszty dostawy produktów podawane są w podsumowaniu zamówienia. Klient ma możliwość sprawdzenia kosztów dostawy w procesie składania zamówienia – w tym celu należy włożyć produkty do koszyka, a następnie przejść do kasy i podać wszystkie dane niezbędnę dla dostawy. W podsumowaniu zamówienia, przed jego złożeniem, pojawią się naliczone przez system koszty dostawy produktów dla danego adresu dostawy. W przypadku dostawy poza granice Unii Europejskiej, wskazane koszty dostawy nie obejmują podatków ani opłat celnych, naliczanych (jeżeli są należne) zgodnie z przepisami kraju, do którego nadawana jest przesyłka. Koszty ewentualnych podatków i opłat celnych ponosi w całości klient. Złożenie zamówienia oznacza akceptację kosztów i warunków dostawy produktów.
 4. Zamówienia realizowane są w terminie pięciu dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem kolejnego punktu tj. pkt. 5 poniżej. W wyjątkowych sytuacjach termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu – w takim przypadku delCane powiadomi klienta o tym fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail, wskazując nowy termin realizacji zamówienia.
 5. W przypadku wyboru przez klienta płatności za pośrednictwem dostępnych systemów płatności (PayU lub PayPal) lub przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy delCane (przedpłata) rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi z chwilą zaksięgowania pełnej wpłaty (kwoty obejmującej cenę sprzedaży oraz koszty przesyłki) na rachunku bankowym podmiotów pośredniczących w transakcji (PayU lub PayPal) lub na rachunku bankowym delCane.
 6. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Przewidywany termin doręczenia przesyłki klient może sprawdzić na stronie internetowej firmy kurierskiej doręczającej daną przesyłkę.
 8. Przy odbiorze przesyłki klient powinien sprawdzić czy przesyłka (karton oraz jej zawartość) nie uległa uszkodzeniu. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki (uszkodzony karton) klient powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody oraz niezwłocznie poinformować delCane (pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu internetowego delCane w zakładce „Kontakt”) o zaistniałej sytuacji.  W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki oraz jej zawartości (uszkodzony karton oraz jej zawartość) klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzić w obecności kuriera protokół szkody oraz niezwłocznie poinformować delCane (pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu internetowego delCane w zakładce „Kontakt”) o zaistniałej sytuacji.
 9. Z chwilą odbioru przez klienta przesyłki, na klienta przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia produktu, co nie uchybia prawom klienta do dokonania reklamacji produktu oraz innym prawom klienta wynikającym z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

 

VII ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego delCane są nowe i oryginalne.
 2. Klient będący konsumentem ma prawo,  na podstawie ustawy o prawach konsumenta, odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu (tj. od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży i wysłanie zwracanego produktu na adres delCane (Osieczek 69B, 05-652 Osieczek, Polska) w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia.
 3. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy wysłać, w wymaganym terminie, pocztą na adres delCane (Osieczek 69B, 05-652 Osieczek, Polska), przy czym można je złożyć wykorzystując formularz zwrotu (przesłany klientowi wraz z dostarczonym produktem) lub wykorzystując formularz stanowiący załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta lub w każdy inny sposób informując pisemnie delCane o jednoznacznym odstąpieniu od umowy sprzedaży. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, klient, który dokonał płatności za zakupiony produkt, za pobraniem tj. gotówką, do rąk kuriera, zobowiązany jest jednocześnie wskazać, w formie pisemnej, numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności.
 4. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, musi być czysty oraz posiadać oryginalne metki, niezdjęte etykiety papierowe oraz musi być opakowany w oryginalne opakowanie (puszka, worek).
 5. DelCane dokona zwrotu płatności otrzymanych od klienta (ceny zwracanego produkt wraz z kosztami dostawy produktu do klienta) w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy we wskazanym terminie delCane nie otrzyma od klienta przesyłki ze zwracanym produktem, delCane wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do czasu doręczenia na adres delCane przesyłki ze zwracanym produktem lub do czasu dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności otrzymanych od klienta dokonany zostanie, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, z wyłączeniem formy płatności za pobraniem (gotówką, do rąk kuriera). W przypadku, gdy klient dokonał płatności gotówką, do rąk kuriera (płatność za pobraniem), zwrot płatności otrzymanych od klienta dokonany zostanie na rachunek bankowy wskazany przez klienta wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie wykonany na tę samą kartę.
 6. DelCane ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu produktu w przypadku:
  • zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej;
  • zwrotu uszkodzonego produktu;
  • zwrotu produktu w stanie niekompletnym;
 7. Koszty zwrotu towaru ponosi klient. Sklep internetowy delCane nie przyjmuje zwrotu towaru odesłanego w przesyłce za pobraniem.
 8. DelCane jest zobowiązane dostarczyć klientowi produkt wolny od wad i odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za wady produktu (towaru) nabytego przez klienta, w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego w brzmieniu zmienionym ustawą o prawach konsumenta.
 9. W przypadku, gdy produkt kupiony w sklepie internetowym delCane ma wady, klient może złożyć reklamację z zachowaniem opisanych poniżej terminów i warunków reklamacji.
 10. Reklamację należy  złożyć w formie pisemnej (drogą pocztową lub elektroniczną na adres e-mail: [email protected]), dołączając do reklamacji dowód zakupu produktu (faktura VAT) oraz należy odesłać produkt objęty reklamacją w oryginalnym opakowaniu (o ile to możliwe) na adres delCane (Osieczek 69B, 05-652 Osieczek, Polska) z dopiskiem „reklamacja”.
 11. W treści reklamacji należy opisać wadę oraz wskazać żądania.
 12. Składając reklamację klient wedle swojego uznania może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że delCane zaproponuje naprawę produktu albo wymianę produktu na nowy, wolny od wad. Ponadto, zamiast zaproponowanego przez delCane usunięcia wady, klient można żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany, jego naprawienia, chyba że sposób wybrany przez klienta jest niemożliwy albo wymagałby od delCane nadmiernych kosztów. Klient nie może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży, jeśli wada jest nieistotna.
 13. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez delCane przesyłki zawierającej reklamowany produkt. W przypadku uznania reklamacji, gdy sposób jej uwzględnienia, zaproponowany przez klienta, będzie niemożliwy albo wymagałby od delCane nadmiernych kosztów, delCane zaproponuje inny sposób, o którym mowa powyżej w punktach poprzedzających. W zależności od sposobu uwzględnienia reklamacji, delCane wyśle do klienta produkt bez wad (naprawiony lub nowy) w terminie 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. z uwagi na brak produktu w magazynie), delCane dokona zwrotu zapłaconej ceny za produkt lub obniży cenę.
 14. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez delCane, produkt objęty reklamacją zostanie odesłany klientowi wraz z opinią o niezasadności reklamacji. Po otrzymaniu opinii o niezasadności reklamacji klientowi przysługuje prawo złożenia wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

 

VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych i wyłącznym właścicielem sklepu internetowego delCane jest DELCANE Ewa Lignowska z siedzibą w Osieczek 69B, 05-652 Osieczek (Polska), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Rozwoju [www.firma.gov.pl], posiadająca numer NIP: 782-169-63-25, numer REGON: 634362583;
 2. Dane osobowe klientów podawane w sklepie internetowym delCane podczas rejestracji lub w procesie składania zamówienia w przypadku zakupu bez rejestracji są przetwarzane przez delCane wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie sklepu internetowego delCane, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Nadto, klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 3. Dane osobowe klientów będą udostępnione firmie kurierskiej realizującej daną dostawę: DPD Polska Sp. z o.o. lub InPost Paczkomaty Sp. z o.o. w przypadku przesyłek na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a  w przypadku przesyłek poza granice Rzeczypospolitej Polskiej: UPS Polska Sp. z o.o. lub DPD Polska Sp. z o.o. – w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji usługi dostawy oraz w każdym przypadku udostępnione będą brokerowi, za pośrednictwem, którego nabywane są usługi firm kurierskich tj. Qlink Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 4. Dane osobowe klientów będą udostępnione firmie obsługującej system płatności elektronicznych, za pośrednictwem którego klient dokonuje zapłaty tj. PayU (system obsługiwany jest przez  PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60 – 166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399) lub PayPal (system obsługiwany jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., z siedzibą pod adresem 22-24 Boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg) – w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji płatności.
 5. DelCane, jako administrator wszystkich podanych przez klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. Klient ma możliwość zapisania się do newslettera delCane, który jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu klienta sklepu internetowego delCane o promocjach, nowościach, konkursach i wszystkich bieżących wydarzenia w delCane poprzez okresowe wysyłanie wskazanych informacji na podany przez klienta adres e-mail. Warunkiem otrzymywania bezpłatnego newslettera delCane jest wyrażenie zgody przez klienta na jego otrzymywanie oraz podanie adresu e-mail, na który newsletter ma być wysyłany. Wyrażając zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera,  klient wyraża zgodę na  gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez delCane dla celów marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz na otrzymywanie od delCane, na podany adres e-mail, informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, „klikając” na link znajdujący się na dole przesłanej wiadomości e-mail lub w ustawieniach na stronie sklepu delCane, po zalogowaniu się do indywidualnego konta klienta. W przypadku rezygnacji klienta z otrzymywania newslettera, adres e-mail klienta zostanie niezwłocznie usunięty z bazy newslettera delCane, o czym klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na podany przez klienta adres e-mail.

 

IX WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. DelCane, poza sprzedażą produktów w sklepie internetowym, świadczy również drogą elektroniczną usługę polegającą na umożliwieniu założenia oraz prowadzenia indywidualnego konta klienta sklepu internetowego delCane oraz usługę przesyłania zamówionej przez klienta informacji handlowej (newsletter).
 2. Prawidłowe korzystanie ze sklepu internetowego delCane wymaga, co najmniej:
  • Dostępu do sieci Internet;
  • Korzystania z przeglądarki internetowej typu: Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari;
  • Posiadania konta poczty elektronicznej.
 3. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie działania sklepu internetowego delCane, w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu delCane, klient powinien zgłosić pisemnie wysyłając reklamację na adres e-mail: [email protected] lub wysyłając reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu internetowego delCane w zakładce „Kontakt”.
 4. W treści reklamacji należy wskazać opis nieprawidłowości, datę jej wystąpienia, imię, nazwisko oraz adres e-mail. DelCane rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, przy czym o sposobie rozpatrzenia reklamacji klient powiadomiony zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail klienta wskazany w treści reklamacji. W przypadku jednak, gdy reklamacja nie może być rozpatrzona w powyższym terminie, delCane powiadomi klienta o tym fakcie wskazując przyczynę opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji i planowanym terminie jej rozpatrzenia, nie dłuższym jednak niż 30 dni.
 5. W zależności od ustawień przeglądarki internetowej klienta, delCane może wprowadzać do systemu teleinformatycznego klienta, pliki cookies, które nie są elementem usług świadczonych przez sklep delCane, a które umożliwiają w szczególności późniejszą identyfikację klienta poruszającego się po sklepie delCane i są wykorzystywane w celu ułatwienia klientowi korzystania ze sklepu, a także w celu monitorowania ruchu klientów na stronie sklepu oraz tworzenia statystyk, zarządzania i administrowania sklepem delCane. Klient ma dostęp do szczegółowych informacji o aktualnie stosowanych przez sklep internetowy delCane plikach cookies na stronie sklepu internetowego delCane w zakładce „Polityka cookies”. Klient może w każdym momencie wyłączyć lub ograniczyć możliwość korzystania przez sklep internetowy delCane z plików cookies poprzez wybór odpowiednich ustawień w opcjach swojej przeglądarki internetowej.  Wyłączenie lub ograniczenie stosowania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego delCane np. złożenie zamówienia może okazać się niemożliwe.

 

X POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na korzystanie ze sklepu internetowego delCane, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego regulaminu, na etapie składania zamówienia w sklepie internetowym delCane, uniemożliwia złożenie zamówienia i nabycie produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego delCane.
 2. Do umowy sprzedaży zawartej pomiędzy klientem a delCane w sklepie internetowym delCane stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o prawach konsumenta, kodeksu cywilnego oraz przepisy innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego delCane.
 4. W przypadku zaistnienia sporu, delCane w pierwszej kolejności podejmie próbę rozwiązania powstałego sporu na drodze polubownej. W przypadku, gdy rozstrzygnięcie sporu na drodze polubownej nie będzie możliwe, sprawa zostanie rozstrzygnięta przez właściwy sąd. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak w szczególności postępowanie mediacyjne. Klientowi przysługuje prawo złożenia wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
 5. DelCane zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu internetowego delCane, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych klientów korzystających ze sklepu internetowego delCane.
 6. DelCane zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian cen, zmian produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego delCane, wprowadzania lub wycofywania poszczególnych produktów do oferty sklepu internetowego delCane oraz przeprowadzania, modyfikowania i wycofywania akcji promocyjnych przeprowadzanych na stronie sklepu internetowego delCane.
 7. DelCane podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu internetowego delCane, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, z tym zastrzeżeniem, iż delCane nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne  zakłócenia w działalności sklepu internetowego delCane spowodowane problemami z siecią Internet.
 8. Wszelkie zdjęcia, publikacje, teksty, logotypy znajdujące się na stronie sklepu internetowego delCane, w tym szata graficzna sklepu internetowego delCane są wyłączną własnością delCane  lub jego dostawców i podlegają ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazane jest bezprawne kopiowanie, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści, w tym zdjęć zamieszczonych na stronie sklepu internetowego delCane.

 

The cart is empty